AKTUALNOŚCI

INFORMACJA - WAŻNEW związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 410) oraz koniecznością przygotowania nauczania zdalnego przy pomocy platformy „G Suite dla Szkół i Uczelni” prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną.


W przypadku wyrażenia zgody należy:
- wydrukować powyższą klauzulę i podpisać ją,
- podpisaną klauzulę mogą Państwo:
a) przywieźć do szkoły i pozostawić ją w miejscu do tego wyznaczonym,
b) przesłać drogą elektroniczną:
· zeskanować podpisaną klauzulę lub zrobić jej zdjęcie,
· wysłać skan lub zdjęcie na adres e-mail szkoły: zsporly@interia.pl
· w temacie wiadomości prosimy wpisać [RODO G Suite] imię i nazwisko – wyrażam zgodę

W przypadku przesyłania zdjęcia proszę zwrócić uwagę na czytelność wpisanych informacji (wpisane dane i podpis nie mogą być rozmazane).
Ze względu na poważne zagrożenie wystąpienia pandemii koronawirusa na terenie naszego kraju, przypomina się rodzicom o konieczności izolowania dzieci i młodzieży.


Zobowiązuje się uczniów do śledzenia wiadomości w dzienniku Librus, przekazywanych przez nauczycieli. Uczniowie powinni podjąć współpracę z nauczycielami.

OGŁOSZENIE


! Uwaga. Rekrutacja i zapisy do szkoły i przedszkola prowadzone są drogą e-mailową pod adresem zsporly@interia.pl.Wymagana dokumentacja znajduje się w dziale Dokumenty.

Hala Sportowa

Hala Sportowa w Orłach wybudowana została w 2001 r. Posiada ona pełno wymiarowe boiska do piłki nożnej (futsalu), piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, uni-hokeja oraz tenisa. Dodatkowe kosze umożliwiają grę w mini-koszykówkę. Obiekt ten ma możliwość podziału na 3 równe sektory (w zależności od ilości klas biorących udział w zajęciach). Hala wyposażona jest w sprzęt wykorzystywany w lekcjach gimnastyki tj. drabinki, materace, skrzynia, kozioł a także bramki i kije do unihokeja. Dodatkowym plusem tego obiektu jest bardzo dobrze wyposażona siłownia oraz 2 szatnie i prysznice.


Regulamin korzystania z sali gimnastycznej


1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, SKS-ów, rozgrywek sportowych i różnego rodzaju imprez szkolnych.

2. Przebywanie na sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.

3. Odpowiedzialnymi za stan sali gimnastycznej, sprzętów i urządzeń są: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy pedagogiczni i administracyjni szkoły.

4. Osoby ćwiczące obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy: koszulka, spodenki lub spodnie dresowe, obuwie sportowe na miękkiej, jasnej podeszwie. Strój gimnastyczny ma być czysty.

5. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając buty i ubrania w należytym porządku. W czasie pobytu grup ćwiczących na sali gimnastycznej szatnia pozostaje zamknięta. Młodzież niećwicząca zobowiązana jest również do posiadania obuwia zastępczego i w czasie zajęć przebywa na terenie sali gimnastycznej.

6. Uczeń może opuścić salę gimnastyczną tylko za zgodą i wiedzą prowadzącego zajęcia.

7. Telefony komórkowe i pieniądze należy pozostawić u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

8. Każdy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek.

9. Przemieszczanie sprzętu i przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń odbywa się zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią dbałość o sprzęt.

10. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

11. O każdym uszkodzeniu sprzętu należy natychmiast powiadomić prowadzącego zajęcia.

12. Każdy wypadek uczniowie mają obowiązek natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.

13. Sala gimnastyczna może być udostępniona organizacjom lub osobom prywatnym po zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją szkoły.

14. Najemca niestosujący się do regulaminu traci prawo do korzystania z sali gimnastycznej.


Regulamin korzystania z boiska szkolnego


1. Boisko szkolne i znajdujące się na nim urządzenia sportowe są przeznaczone do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, różnych form zajęć pozalekcyjnych, rozgrywania zawodów sportowych oraz innych imprez przewidzianych w planie pracy szkoły.

2. Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych podczas lekcji wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych powinno odbywać się  pod nadzorem nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo ćwiczących.

3. Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boisku szkolnym powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zabrania się wspinania i zwisania z bramek i tablic do koszykówki.

4. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska szkolnego ma młodzież szkolna uczestnicząca w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

5. W przypadku korzystania z boiska szkolnego i znajdujących się na nim urządzeń przez grupy środowiskowe (nieformalne) szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

6. Z boiska i urządzeń należy korzystać w sposób kulturalny, należy o nie dbać, a po zakończeniu zajęć miejsce ćwiczeń pozostawić w porządku.

7. Za stan boiska oraz sprzętu i urządzeń sportowych znajdującym się na nim odpowiadają osoby prowadzące zajęcia i wszyscy użytkownicy.

8. W razie konieczności wezwania pomocy lekarskiej lub innych służb można skorzystać z telefonu znajdującego się w sekretariacie szkoły.

9. Jeśli, stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich usunięcia i zaprzestać prowadzenia zajęć.

10. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym.

11. Nie należy wydawać uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie i niewłaściwie użyty może stwarzać zagrożenie oraz nie dopuszczać do zajęć na boisku szkolnym wówczas, gdy nie ma zapewnionego nadzoru.

12. Zabrania się uczniom samowolnego korzystania ze sprzętu sportowego (piłek, skakanek itp.) podczas przerw szkolnych oraz przynoszenia do szkoły piłek i korzystania z nich na terenie boiska i szkoły.

13. Podczas przerw szkolnych uczniowie wychodzą na boisko szkolne tylko za zgodą nauczyciela dyżurującego.


Konkurs - "#Zostań w domu – koronawirus - czyli jak przeczekać niechcianego gościa"

Weź udział w konkursie, aby pomóc sobie nawzajem! Zachęcamy wszystkich: - najmłodszych uczęszczających do Naszego Przedszkola, - uczn...