AKTUALNOŚCI

INFORMACJA - WAŻNE


„Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego
i bezinteresownego wkładu w życie innych,
doświadczają największej radości życia
– prawdziwego poczucia spełnienia.”
Anthony Robbins

Dyrektor oraz uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach dziękują serdecznie Rodzicom zaangażowanym w przygotowanie Charytatywnego Balu Walentynkowego, z którego dochód przeznaczony zostanie na cele szkoły i przedszkola.

Równie serdecznie dziękujemy uczestnikom balu za odruch dobroci podczas zbiórki - „Sprzedaży symbolicznych róż” – na operację naszej uczennicy.

Dyrektor ZSz.PzOI
Renata IwanówZAPRASZAMY!

W czwartek 20 lutego w naszej szkole, z okazji
Tłustego Czwartku odbędzie się charytatywny kiermasz.

Sprzedawane będą pączki, muffinki oraz inne słodkości.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi
będzie można również zakupić piękne świąteczne dekoracje.

Stoisko czynne będzie od godziny 7.30 oraz na każdej przerwie między lekcjami
na dolnym korytarzu szkoły.

Dochód z kiermaszu w całości
przeznaczony zostanie na operację
Mai Zajączkowskiej


Hala Sportowa

Hala Sportowa w Orłach wybudowana została w 2001 r. Posiada ona pełno wymiarowe boiska do piłki nożnej (futsalu), piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, uni-hokeja oraz tenisa. Dodatkowe kosze umożliwiają grę w mini-koszykówkę. Obiekt ten ma możliwość podziału na 3 równe sektory (w zależności od ilości klas biorących udział w zajęciach). Hala wyposażona jest w sprzęt wykorzystywany w lekcjach gimnastyki tj. drabinki, materace, skrzynia, kozioł a także bramki i kije do unihokeja. Dodatkowym plusem tego obiektu jest bardzo dobrze wyposażona siłownia oraz 2 szatnie i prysznice.


Regulamin korzystania z sali gimnastycznej


1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, SKS-ów, rozgrywek sportowych i różnego rodzaju imprez szkolnych.

2. Przebywanie na sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.

3. Odpowiedzialnymi za stan sali gimnastycznej, sprzętów i urządzeń są: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy pedagogiczni i administracyjni szkoły.

4. Osoby ćwiczące obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy: koszulka, spodenki lub spodnie dresowe, obuwie sportowe na miękkiej, jasnej podeszwie. Strój gimnastyczny ma być czysty.

5. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając buty i ubrania w należytym porządku. W czasie pobytu grup ćwiczących na sali gimnastycznej szatnia pozostaje zamknięta. Młodzież niećwicząca zobowiązana jest również do posiadania obuwia zastępczego i w czasie zajęć przebywa na terenie sali gimnastycznej.

6. Uczeń może opuścić salę gimnastyczną tylko za zgodą i wiedzą prowadzącego zajęcia.

7. Telefony komórkowe i pieniądze należy pozostawić u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

8. Każdy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek.

9. Przemieszczanie sprzętu i przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń odbywa się zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią dbałość o sprzęt.

10. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

11. O każdym uszkodzeniu sprzętu należy natychmiast powiadomić prowadzącego zajęcia.

12. Każdy wypadek uczniowie mają obowiązek natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.

13. Sala gimnastyczna może być udostępniona organizacjom lub osobom prywatnym po zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją szkoły.

14. Najemca niestosujący się do regulaminu traci prawo do korzystania z sali gimnastycznej.


Regulamin korzystania z boiska szkolnego


1. Boisko szkolne i znajdujące się na nim urządzenia sportowe są przeznaczone do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, różnych form zajęć pozalekcyjnych, rozgrywania zawodów sportowych oraz innych imprez przewidzianych w planie pracy szkoły.

2. Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych podczas lekcji wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych powinno odbywać się  pod nadzorem nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo ćwiczących.

3. Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boisku szkolnym powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zabrania się wspinania i zwisania z bramek i tablic do koszykówki.

4. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska szkolnego ma młodzież szkolna uczestnicząca w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

5. W przypadku korzystania z boiska szkolnego i znajdujących się na nim urządzeń przez grupy środowiskowe (nieformalne) szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

6. Z boiska i urządzeń należy korzystać w sposób kulturalny, należy o nie dbać, a po zakończeniu zajęć miejsce ćwiczeń pozostawić w porządku.

7. Za stan boiska oraz sprzętu i urządzeń sportowych znajdującym się na nim odpowiadają osoby prowadzące zajęcia i wszyscy użytkownicy.

8. W razie konieczności wezwania pomocy lekarskiej lub innych służb można skorzystać z telefonu znajdującego się w sekretariacie szkoły.

9. Jeśli, stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich usunięcia i zaprzestać prowadzenia zajęć.

10. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym.

11. Nie należy wydawać uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie i niewłaściwie użyty może stwarzać zagrożenie oraz nie dopuszczać do zajęć na boisku szkolnym wówczas, gdy nie ma zapewnionego nadzoru.

12. Zabrania się uczniom samowolnego korzystania ze sprzętu sportowego (piłek, skakanek itp.) podczas przerw szkolnych oraz przynoszenia do szkoły piłek i korzystania z nich na terenie boiska i szkoły.

13. Podczas przerw szkolnych uczniowie wychodzą na boisko szkolne tylko za zgodą nauczyciela dyżurującego.


Dzień Babci i Dziadka

Dnia 31 stycznia dzieci z Oddziałów przedszkolnych i Przedszkola Samorządowego w Orłach obchodziły uroczystość “Dzień Babci i Dziadka”. P...